PRIVACYBELEID

Dit document regelt het beleid van Trans.eu Group S.A. met statutaire zetel in Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank gehouden door de Rechtbank voor Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6e Handelskamer van het Nationale Rechtbankregister, onder KRS nummer: 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 (hierna: de Controller), met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers en informatie die bedrijfsgeheimen van de gebruikers kan vormen.

Dit beleid is van toepassing op de diensten die de Controller aanbiedt via de website https://cargoon.eu/. Het bovenstaande beleid is niet van toepassing op websites en diensten van derden die via links vanaf de bovengenoemde website toegankelijk zijn. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is bij elke dienstverlener afzonderlijk verkrijgbaar. De verantwoordelijke voor de verwerking raadt aan de betreffende documenten altijd te raadplegen op de websites van de dienstverleners.

Gegevensverzameling

Om volledig gebruik te kunnen maken van de diensten en producten van de Beheerder, kan de Gebruiker een account aanmaken of inloggen op het Platform via een op de website beschikbaar gesteld formulier.

 Om gebruik te kunnen maken van de door de Controller aangeboden diensten en producten, is het noodzakelijk om een account te registreren via het op de website beschikbaar gestelde formulier onder Registratie/Registreer nieuw bedrijf/ Voeg account toe aan bedrijf. Bij de registratie moeten de volgende gegevens worden verstrekt: BTW-nummer, bedrijfsnaam, vestigingsadres, postcode en land. Ter verificatie van de gebruiker zijn het BTW-nummer, het telefoonnummer, het e-mailadres en de naam van het bedrijf vereist. Bovendien kan de gebruiker zijn accountprofiel bijwerken met andere aanvullende gegevens, zoals zijn geboortedatum. 

 Als onderdeel van de dienst van toegang tot het Platform, verkrijgen wij de meeste gebruikersgegevens rechtstreeks van de Gebruikers zelf (bijv. informatie, foto’s, documenten). Sommige gegevens kunnen we verkrijgen uit openbare bronnen zoals: Nationaal Gerechtsregister, Centraal Register en Informatie over Bedrijfsactiviteiten of soortgelijke bronnen en van particuliere entiteiten die informatie over bedrijven verzamelen en verstrekken. Uit deze bronnen hebben wij gegevens zoals identificatiegegevens, contactgegevens, enz.

 Daarnaast kan de Gebruiker via de formulieren op de website https://cargoon.eu/ de volgende gegevens invoeren: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer.

 Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het verlenen van de dienst en om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking. Indien de noodzakelijke gegevens niet aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, kan de verantwoordelijke voor de verwerking de dienst niet uitvoeren.

 Sommige gegevens worden ook passief verzameld, d.w.z. door het gebruik van de website (bijv. IP-adres, resolutie, locatie, browsertype).

Gebruik van data

De persoonsgegevens van gebruikers zullen worden verwerkt

  • voor de doeleinden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst van het verlenen van toegang tot het Platform krachtens de met de Gebruiker en de Controller gesloten overeenkomst of voor de uitvoering van activiteiten voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst (sectie 6(1)(b) van de GDPR),
  •  indien noodzakelijk, voor doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de Controller of een derde (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR), met inbegrip van maar niet beperkt tot: het verlenen van ondersteuning aan de Gebruiker, het beantwoorden van vragen/klachten, het verzenden van de nieuwsbrief van de Controller met betrekking tot wijzigingen in de software, de voorwaarden van het Trans.eu Platform, enz, met het oog op de IT-beveiliging van de Controller; met het oog op klanttevredenheidsonderzoeken, het instellen van vorderingen en het voeren van verweer tegen vorderingen, bij direct marketing van de producten en diensten van de Controller en die van de entiteiten van de Trans.eu Groep, alsmede van andere entiteiten waaraan de Controller diensten verleent op grond van afzonderlijke overeenkomsten, voor interne administratieve doeleinden van de Controller, zoals het opstellen van statistieken, analyses, bijvoorbeeld van de wijze van gebruik van de website, voorkeuren van de Gebruiker,
  • op basis van toestemming van de Gebruiker (artikel 6(1)(a) van de GDPR), gegeven voor specifieke doeleinden (bijv. om de Gebruiker informatie te verstrekken over diensten/nieuwsbrieven, indien de Gebruiker belangstelling toont, of de overdracht van gegevens binnen de Trans.eu Groep).

Indien de Gebruiker een dergelijke toestemming heeft gegeven, stuurt de Controller per e-mail informatie over de huidige en toekomstige producten en diensten van de Controller en entiteiten van de Groep in de vorm van een informatie- of reclamecampagne. 

Met betrekking tot persoonsgegevens is herroeping van de toestemming te allen tijde mogelijk, hoewel dit geen invloed heeft op de verwerking van persoonsgegevens vóór de herroeping.

Persoonsgegevens kunnen op geautomatiseerde wijze worden verwerkt (met inbegrip van profilering). Het doel van profilering is het verzamelen van informatie over de activiteit binnen het Platform en de voorkeuren van Gebruikers, waardoor wij het voorstel en de aan hen gerichte berichten beter kunnen afstemmen en gebeurtenissen kunnen detecteren die de veiligheid van Gebruikers in gevaar kunnen brengen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is het gerechtvaardigd belang van de Controller (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR).

Ontvangers van persoonsgegevens

Gegevens kunnen worden gedeeld met andere ontvangers om de overeenkomst met de Gebruiker uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Controller, op basis van toestemming van de Gebruiker of voor doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de Controller of een derde partij. 

Ontvangers kunnen met name zijn: entiteiten van de Trans.eu Groep, instellingen die krachtens de toepasselijke wetgeving wettelijk bevoegd zijn om gegevens van de Gebruiker te ontvangen (bijv. wetshandhavings- of gerechtelijke autoriteiten), alsmede entiteiten die gegevens verwerken namens de verantwoordelijke voor de verwerking en hun bevoegde werknemers, terwijl deze entiteiten gegevens verwerken op basis van een overeenkomst met de verantwoordelijke voor de verwerking en uitsluitend volgens instructies en op voorwaarde van vertrouwelijkheid. Entiteiten die taken uitvoeren voor en namens de verantwoordelijke voor de verwerking omvatten, maar zijn niet beperkt tot, entiteiten die diensten verlenen voor zover dat nodig is om technische faciliteiten voor het verlenen van diensten te verstrekken, zoals betalings- en IT-dienstverleners en entiteiten die met het Platform te maken hebben. De Controller betracht de nodige zorgvuldigheid bij de overdracht van gegevens en past maatregelen en waarborgen toe om ongeoorloofde toegang tot gegevens te voorkomen (bijvoorbeeld SSL, versleutelde verbindingen).

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Gemeenschap

Het beschermingsniveau van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan verschillen van dat in de Europese wetgeving. Daarom geeft de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens alleen buiten de EER door wanneer dat noodzakelijk is. In geval van een dergelijke doorgifte zal de verantwoordelijke voor de verwerking een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens waarborgen, voornamelijk door:

a) de doorgifte van persoonsgegevens naar landen waarvoor een besluit van de Europese Commissie is afgegeven waarin wordt erkend dat het land een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt,
b) het gebruik van door de Europese Commissie uitgevaardigde modelcontractbepalingen,
c) het gebruik van andere passende waarborgen.

Rechten van de betrokkenen

De Gebruiker heeft het recht op toegang tot persoonsgegevens, alsmede op rectificatie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens, om op elk moment de toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken voor zover die toestemming bestaat, alsmede op overdracht van persoonsgegevens. 

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die in de Republiek Polen de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens is, indien de Gebruiker van mening is dat de verwerking van zijn/haar gegevens in strijd is met de bepalingen van de GDPR. 

 Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens om redenen die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie, wanneer de Controller gegevens verwerkt voor doeleinden die voortvloeien uit legitieme belangen, voor direct marketing, met inbegrip van profilering. 

 Na bevestiging van de identiteit van de Gebruiker zal de Controller de aangegeven rechten uitoefenen op basis van een analyse van de rechtmatigheid van het verzoek en de toepasselijke wetgeving. 

 De verantwoordelijke voor de verwerking stelt alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om te voldoen aan verzoeken van gebruikers met betrekking tot persoonsgegevens, tenzij de gegevens moeten worden bewaard op grond van de toepasselijke wetgeving of andere legitieme juridische belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Bewaartermijn van de gegevens

De persoonsgegevens worden door de Controller verwerkt en opgeslagen gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken, d.w.z:

  • de uitvoering van de tussen de Gebruiker en de Controller gesloten overeenkomst – tot de voltooiing ervan, en daarna gedurende de wettelijk vereiste periode of voor de uitoefening van eventuele vorderingen;
  • voor zover de gegevens worden verwerkt op basis van toestemming – zal de Controller deze verwerken totdat de toestemming wordt ingetrokken;
  • totdat aan de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking is voldaan of totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking, tenzij er legitieme redenen zijn voor verdere verwerking.

 Gegevens die zijn verzameld tijdens bezoeken van gebruikers aan de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt totdat ze verouderd of niet langer relevant zijn. Dit geldt voor gegevens die worden verwerkt voor analytische en statistische doeleinden, met inbegrip van het gebruik van cookies en de administratie van de pagina’s van de Controller.

Cookies

De beheerder gebruikt zogenaamde “”cookies”” om het bezoek van de gebruikers aan de website te volgen en hun voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld taal, inloggegevens, en om de aangeboden diensten aan hun behoeften aan te passen. Deze bestanden worden gebruikt om algemene statistieken op te stellen over het gebruik van de website door de gebruikers. De betreffende bestanden worden bewaard totdat ze verouderd of niet meer relevant zijn. Cookies worden niet beschikbaar gesteld aan andere derden, ze worden alleen doorgegeven aan dienstverleners voor zover dat nodig is om technische ondersteuning te bieden voor het beheer van de genoemde bestanden en entiteiten die behoren tot de Trans.eu Groep. 

Cookies kunnen worden gedeactiveerd in de webbrowser van de Gebruiker, wat het gebruik van de diensten door de Gebruiker niet zal verhinderen, maar er kunnen zich moeilijkheden voordoen, d.w.z. dat de website van de Controller niet meer volledig functioneert. 

 De categorieën cookies kunnen ook worden beheerd via het venster “”Toestemmingen”” dat verschijnt wanneer de Gebruiker de Website voor het eerst bezoekt. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies door de Beheerder is opgenomen in het Cookiebeleid dat beschikbaar is op de website: https://www.trans.eu/nl/cookie-beleid-eu/

Social media

De website van de controller kan plug-ins voor sociale netwerken bevatten, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, enz. In verband met hun opname op de Website van de Beheerder is het de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het privacybeleid van deze aanbieders te raadplegen om actuele informatie over de bescherming van persoonsgegevens te ontvangen.

Data in Google Analytics

Het verkeer op de websites van de Beheerder wordt gevolgd door Google Analytics, dat bedoeld is om gegevens over het gebruik en de populariteit van de website te verzamelen. Deze gegevens (bijvoorbeeld de gebruikte browser of het IP-adres) worden door de Controller niet aan derden ter beschikking gesteld.

Security

Om veiligheidsredenen maakt de Controller:

  •  gebruikt SSL-codering,
  • maakt toegang tot de account alleen mogelijk na het invoeren van het inlogadres en het wachtwoord (het wordt aanbevolen om wachtwoorden in te stellen die bestaan uit minimaal 8 tekens en die hoofdletters, kleine letters, speciale tekens en cijfers bevatten), die de gebruiker uitsluitend voor zijn/haar informatie moet bewaren, 
  •  controleert de methoden voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie, met inbegrip van fysieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot het systeem,
  • verleent alleen toegang tot persoonsgegevens aan de werknemers, contractanten en medewerkers die er toegang toe moeten hebben om de gegevens te verwerken voor de doeleinden van de verantwoordelijke voor de verwerking; voorts zijn zij contractueel verplicht tot strikte geheimhouding en, in geval van toevertrouwde gegevens, tot overeenkomsten inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy Policy Disclaimer

Dit privacybeleid is in werking getreden op 17.04.2023 Wij kunnen het Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen aan wijzigingen in onze informatieverwerkingspraktijken en -normen. Dergelijke wijzigingen kunnen plaatsvinden zonder kennisgeving aan de Gebruiker. Als er wezenlijke wijzigingen zijn die de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens wijzigen, kan de Gebruiker hiervan per e-mail of via een kennisgeving op de website in kennis worden gesteld. De wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf de datum waarop zij worden gepubliceerd op https://cargoon.eu/ met vermelding van de datum van uitvoering.

Contact details

Als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid, kunt u contact opnemen met de controller: Trans.eu Group S.A., Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, (contact: 71 734 17 00, info@cargoon.eu, info@trans.eu).

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die per e-mail kan worden gecontacteerd op: iod@trans.eu.

De lijst van ondernemingen van de Groep is beschikbaar op www.trans.eu/pl/o-nas